Het nieuwe samenwerken

Van zorgmodel naar ontwikkelingsmodel

Per 1 augustus 2021 zijn de acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en Winterswijk) overgegaan op nieuwe contracten voor de dyslexiezorg (Ernstige Dyslexie) in de regio. Waar de gemeenten eerst nog een contract hadden met negen aanbieders, is dit aantal teruggebracht naar drie te weten: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B.

Het best denkbare onderwijs en de beste zorg voor elk kind. Professionals op het gebied van onderwijs én zorg.

 

Contactpersoon: Nina Giesen | nina.giesen@ijsselgroep.nl | 06-41177138

Kinderen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Wij streven naar een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind.

 

Contactpersoon: Annemiek Berendsen-van Lochem | a.berendsen@rid.nl | 06-86889687

Beter lezen en schrijven met dyslexie? Dat kan! Wij willen dat iedereen het plezier ervaart van lezen en schrijven. Daar zetten wij ons iedere dag voor in.

 

Contactpersoon: Loïs Heinen | l.heinen@berkel-b.nl | 06-24949290

Veel gestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat deze nieuwe constructie en nieuwe regels vragen bij u oproepen. Wij geven graag antwoord op de meest gestelde vragen voor ouders en voor het onderwijs.
Hoe zit het met de keuzevrijheid nu de acht Achterhoekse gemeenten naar minder gecontracteerde aanbieders gaan?

Ouders en kinderen kunnen nog steeds kiezen uit meerdere zorgaanbieders. Dus zij behouden hun keuzevrijheid.

Hoe vindt de aanmelding voor dyslexiezorg plaats per 1 augustus 2021?

De aanmeldprocedure verandert niet. Bekijk ook het “Stappenplan aanmelden” op deze website.

Waar vindt de dyslexiezorg plaats?

De aanbieder biedt de behandeling in de gemeente waar uw kind woont of op de school van uw kind.

In het nieuwe contract zetten de Achterhoekse gemeenten in op preventie. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij ook actief meedenken in het onderwijs en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan het terugdringen van de instroom van dyslexiezorgtrajecten en het verbeteren van lees-en spellingsonderwijs. Wat betekent dit voor het onderwijs en welke rol verwacht u van ons?

Van het onderwijs wordt verwacht dat ze open staan voor dergelijke initiatieven van de dyslexiezorg-aanbieders, maar ook meedenken in wat nodig is en wat het onderwijs hier zelf in kan doen. De Achterhoekse gemeenten willen met dit nieuwe contract de samenwerking binnen de keten verstevigen en het delen van kennis aanmoedigen, zodat de kinderen hiervan kunnen profiteren. Daarnaast verwachten de gemeenten dat een afvaardiging van het onderwijs actief deelneemt aan de stuurgroep.

Wat is de rol van de stuurgroep en wie nemen hier zitting in?

De gemeenten zetten gezamenlijk een stuurgroep op waarin onderwijs, dyslexiezorg-aanbieders en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze groep komt periodiek samen. Onder regie van de gemeente bespreken zij dan de ontwikkelingen binnen de dyslexiezorg in de regio. Ook is het overleg bedoeld om de werking van het contract te toetsen en waar nodig bij te sturen. Hierbij wordt ingezoomd op de doelstellingen, resultaten en worden opvallendheden (zowel positief als negatief) binnen individuele gemeenten en schoolbesturen besproken. Daarnaast wordt kennis gedeeld en worden ontwikkelingen op het gebied van preventie en ketensamenwerking besproken. Parallel aan deze stuurgroep hebben de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Verandert het format van het leesdossier, wordt deze gelijk voor alle aanbieders?

Het format wordt op dit moment niet hetzelfde. De informatie die wij opvragen, zoals 3 meetmomenten, LVS, groepsoverzicht, handelingsplannen, etc. zijn wel hetzelfde. Ook accepteren wij elkaars aanmeldformulieren. Het kan dan wel zijn dat een aanbieder nog om een aanvulling vraagt, dit zal met name gaan over toestemmingverlening. Ook accepteren wij het leesdossier van Dyslexie Centraal. Uiteraard dient het leesdossier compleet en zorgvuldig ingevuld te worden, ongeacht het format.

Is het leesdossier van Dyslexie Centraal te gebruiken?

Ja, zie vorige vraag

Het format van het leesdossier van Dyslexie Centraal is te gebruiken, mag men deze dan ook opsturen naar de aanbieder?

Ja, die accepteren wij als aanbieders ook. Daarnaast accepteren we ook elkaars formats.

Er gelden strengere eisen. Waar zit dat in?

De criteria voor Enkelvoudigheid vervallen per 1-1-2022. De eisen voor hardnekkigheid (inzet van On1, ON2, ON3: gestapelde zorg) blijven hetzelfde). Het criteria voor ernst wordt strenger. Er dient altijd een uitval te zijn van 3x een V- (min) score of een E-score op 3 achtereenvolgende hoofdmetingen op technisch lezen op woordniveau. De DMT is hier een gebruikelijke toets voor om dit in beeld te brengen.

Telt de score van spelling helemaal niet meer voor dossieropbouw en eventueel onderzoek van Ernstige Dyslexie?

Het telt inderdaad niet meer mee voor de toelating tot vergoede zorg, uiteraard is het voor het onderzoek wel zeer waardevolle informatie, ook voor het geven van handelingsadviezen en het opstellen van een individueel zorgplan door de zorgaanbieder. Bij 3 x E-scores op spelling (en matige leesproblemen, moet onder het gemiddelde liggen) kan er mogelijk wel sprake zijn van dyslexie volgens de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.

Blijft het aanmeldformulier van de gemeente hetzelfde?

Per 1 augustus 2021 is het aanmeldformulier aangepast. Het nieuwe formulier is HIER te vinden.

Is het delen van het groepsoverzicht van de groep een verplicht onderdeel? En wat moet er op dat groepsoverzicht staan?

Dit is zeer aan te bevelen om mee te sturen. Het geeft de zorgaanbieder o.a. een goed beeld van het onderwijs dat de leerling heeft genoten en hoe de leerling presteert ten opzichte van de rest van de groep. Het wordt ook voorgeschreven door NKD en Dyslexie Centraal en staat ook op het leesdossier van Dyslexie Centraal. Het dient ook een ander doel en dat is met elkaar kijken waar er winst met oog op preventie met elkaar te behalen is.

Er zijn kinderen die in groep 8 de verklaring krijgen. Kan het behandeltraject ook plaats vinden in het VO?

Wanneer de diagnose voor het 13e levensjaar op de basisschool gesteld is en het traject is gestart is het mogelijk om het traject door te laten gaan in het VO. Echter, zal dit altijd maatwerk zijn en per situatie afhankelijk zijn. Is het inderdaad wenselijk? Wat zijn de hulpvragen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat is de motivatie? Etc.

Komt er een preventie-aanbod voor de scholen?

Vanuit de zorgaanbieders zijn we bezig met het opstellen van een preventie agenda. Deze kunt u vinden bij Agenda op deze website. Dit is echter een gezamenlijke opdracht, we zullen ook met elkaar moeten verkennen waar de behoeftes liggen en hoe we elkaar kunnen binden en versterken.

Kunnen we als school eerder contact zoeken met jullie om te kijken naar preventieve hulp?

Ja, dat kan! Gebruik het contactformulier voor het aanvragen van preventieve hulp.

Komt er een overzicht van de preventieve ondersteuning, zodat we op school kunnen bekijken of er ondersteuning is die voor ons helpend is?

Wij zullen met een preventie agenda komen. Nu ligt er een aanbod per aanbieder vanuit de NPO gelden. Op dit moment zijn we bezig om te kijken naar een gezamenlijk aanbod. Uiteraard is maatwerk mogelijk en kunt u als school ook de vraag bij ons indienen.

Stappenplan aanmelden dyslexiezorg

Stap 1

De school bouwt een leesdossier op, op basis van het protocol leesproblemen en dyslexie.

Stap 2

De school en de ouders ondertekenen het formulier ‘Verklaring aanvraag ED’. Hiermee verklaart de school dat ze hebben voldaan aan stap 1.

Stap 3

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van het aanmeldingsformulier bij de gemeente. De aanvraag kan afgegeven worden bij het gemeentehuis, maar mag ook verzonden worden via post of e-mail.

Stap 4

Ouders melden zich vervolgens aan bij de zorgaanbieder voor het leveren van de vergoede dyslexiezorg, bij voorkeur via het digitale aanmeldsysteem van de betreffende aanbieder.

Stap 5

De school ontvangt van de aanbieder een link/uitnodiging om de aanmelding in te dienen en (een kopie van) het leesdossier over te dragen.

Stap 6

De gemeente verwerkt de aanmelding in haar systeem.

Stap 7

De gemeente zorgt dat aanbieder een opdracht (JW301 bericht) krijgt.

Stap 8

De gemeente stuurt de toewijzing naar cliënt.

Stap 9

Na ontvangst van de opdracht en het leesdossier beoordeelt de aanbieder het dossier en communiceert de uitkomst met ouders en school.

Preventieagenda

Wij zijn verheugd u hierbij de eerste twee interventies aan te kunnen bieden. U kunt bij één van de drie aanbieders een consult aanvragen om te praten over het versterken van ondersteuningsniveau 3, de invulling van uw ondersteuning of andere vragen in dit kader. Tevens nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Scan Leesproblemen en Dyslexie. Deze scan geeft inzicht in wat goed gaat en waar er kansen liggen voor verbetering. Mocht u geïnteresseerd zijn in één of beide interventies, dan kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier of info@dyslexieachterhoek.nl. Desgewenst kunt u vermelden welke aanbieder uw voorkeur heeft.
Interventie: Consult

Een consult kan worden aangevraagd door de school (IB’er, leesspecialist of schooldirectie) en kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen die zijn gerelateerd aan het lees- en spellingonderwijs of dyslexie. Een consult is niet bedoeld voor de behandeling van een specifieke casus of een observatie van een kind. U kunt hiervoor overigens wel bij een aanbieder terecht.

 

Voorbeelden van consulten zijn:

 • Informatie/gedachtewisseling over de juiste aanpak van het lees- en spellingonderwijs voor zwakke leerlingen in de groep
 • Informatie en advies over de inzet en opbouw van een ondersteunende methode op ON2 niveau (verlengde instructie in de klas) en ON3 niveau (begeleid remediëren buiten de klas in kleine groepjes)
 • Het in kaart brengen van de sterke kanten en verbeterkansen van de huidige lees- en spelling aanpak op school
 • Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte vanuit de school voor een vervolgtraject zoals trainingen, materialen en coaching
 • Informatie over de mogelijkheden en kosten van meer uitgebreide preventieve interventies en materialen vanuit de aanbieders

 

Hoeveel tijd neemt een consult in beslag?
Een consult duurt incl. voorbereidingstijd ongeveer 90 minuten en vindt plaats op school en wordt afgesloten met een beknopte samenvatting van gemaakte afspraken via de mail. Alle scholen in de Achterhoek krijgen twee consulten per schooljaar gratis aangeboden. 

 

Heeft u nog andere vragen?
Wij streven naar een intensievere samenwerking tussen school en zorgaanbieder in het belang van de leerling. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij. Wij zijn blij met alle vragen die u heeft. Op onze website kunt u rechtstreeks in contact komen met onze specialisten. Ook kunt u vragen stellen via het contactformulier op de website. Mailen kan ook naar info@dyslexieachterhoek.nl

 

Hoe vraag ik een consult aan?
Vul het contactformulier in of stuur een mail naar info@dyslexieachterhoek.nl met een korte omschrijving van de reden voor het consult is genoeg. Laat uw gegevens achter en u wordt teruggebeld of ontvangt via mail een reactie binnen 2 werkdagen. Als u een voorkeur heeft voor een van de aanbieders, laat dat dan in de mail even weten, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Interventie: Scan Leesproblemen en Dyslexie

In het ontstaan van dyslexie zijn meerdere factoren belangrijk. Enerzijds zijn er kindfactoren waar erfelijkheid een belangrijk deel van uit maakt. Anderzijds wordt het al of niet ontstaan van dyslexie ook bepaald door de wijze waarop de school het taalonderwijs vorm geeft. Grofweg kan je stellen dat hoe beter een school in staat is om vroegtijdig een achterstand in de leesvaardigheid vast te stellen, in combinatie met een passend ondersteuningsaanbod volgens het principe van stepped care, hoe minder kinderen dyslexie zullen ontwikkelen.

 

De “Scan Leesproblemen en Dyslexie” analyseert systematisch de stand van zaken op de school en maakt zowel de sterke kanten, als verbetermogelijkheden zichtbaar. Dit heeft niet alleen betrekking op de ondersteuning van de leerling, maar ook op bijvoorbeeld de inzet en beschikbaarheid van middelen en organisatorische randvoorwaarden. Met de uitkomsten van de scan is de zoektocht naar verbeteringen eigenlijk past echt begonnen. Waar zijn quick wins te behalen en wat zijn mogelijkheden voor de lange termijn?  

 

Uit de praktijk blijkt dat de scan niet alleen handvatten biedt om de aanpak voor kinderen met een achterstand te verbeteren, maar dat alle kinderen in de groep zullen profiteren van verbeteracties!

 

Wat kost de Scan Leesproblemen en Dyslexie?

Alle scholen in de Achterhoek krijgen de Scan Leesproblemen en Dyslexie gratis aangeboden. De gemeente betaalt deze in het kader van preventie.

 

Heeft u nog andere vragen?

Wij streven naar een intensievere samenwerking tussen school en zorgaanbieder in het belang van de leerling. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij. Wij zijn blij met alle vragen die u heeft. Op onze website kunt u rechtstreeks in contact komen met onze specialisten. Ook kunt u vragen stellen via het contactformulier op de website. Mailen kan ook naar info@dyslexieachterhoek.nl.

 

Hoe vraag ik een scan aan?

Vul het contactformulier in of stuur een mail naar info@dyslexieachterhoek.nl met een korte omschrijving van uw wensen. Laat uw gegevens achter en u wordt teruggebeld of ontvangt via mail een reactie binnen 2 werkdagen. Als u een voorkeur heeft voor een van de aanbieders, laat dat dan in de mail even weten, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Uw gemeente

De acht Achterhoekse gemeenten zijn overgegaan op nieuwe contracten voor de dyslexiezorg (Ernstige Dyslexie) in de regio. Bekijk hieronder de contactgegevens van uw gemeente.
Gemeente Aalten

t.a.v. Jeugd

Bezoekadres: Hofstraat 8 Aalten

Postadres: Postbus 119 7120 AC Aalten

gemeente@aalten.nl

Gemeente Berkelland

t.a.v. Voormekaar

Bezoekadres: Marktstaat 1 Borculo

Postadres: Postbus 200 7270 HA Borculo

wmo@gemeenteberkelland.nl

Gemeente Bronckhorst

t.a.v. Participatie, afd. dyslexie

Bezoekadres: Elderinkweg 2 Hengelo (Gld)

Postadres: Postbus 200 7255 ZJ Hengelo Gld.

participatie@bronckhorst.nl

Gemeente Doetinchem

t.a.v. Financiële administratie

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 Doetinchem

Postadres: Postbus 9020 7000 HA Doetinchem

zorgadministratie@doetinchem.nl

Gemeente Montferland

t.a.v. WMO administratie

Bezoekadres: Bergvredestraat 10 Didam

Postadres: Postbus 47 6940 BA Didam

zorgadministratie@montferland.info

Gemeente Oost Gelre

t.a.v. Administratie jeugd dyslexie

Bezoekadres: Varsseveldseweg 2 Lichtenvoorde

Postadres: Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde

administratiejeugd@oostgelre.nl

Gemeente Oude IJsselstreek

t.a.v. Mutaties jeugdhulp mutaties

Bezoekadres: Staringstraat 25 Gendringen

Postadres: Postbus 42 7080 AA Gendringen

mutaties.jeugdhulp@oude-ijsselstreek.nl

Gemeente Winterswijk

t.a.v. Administratie WMO

Bezoekadres: Stationsstraat 25 Winterswijk

Postadres: Postbus 101 7100 AC Winterswijk

administratiewmo@winterswijk.nl

Contact

Neem contact met ons op voor vragen of gebruik onderstaand formulier om u aan te melden voor één van onze evenementen.

  Aanmelden voor interventie (maak een keuze):

  Het laatste nieuws en publicaties

  Nieuwsbrieven (laatste update 01-02-2024)
  13-11-2023 | Bekijk de online bijeenkomst van Dyslexie Centraal terug

  Op 13 november 2023 vond een online bijeenkomst van Dyslexie Centraal plaats waarbij een aantal recente preventieve aanpakken in dyslexiezorg werden gepresenteerd. De presentaties werden gehouden op verzoek van een aantal vertegenwoordigers van vier regio’s waarin interesse bestaat om zelf op maat met een preventieve aanpak aan de slag te gaan. Jan Wilgenhof presenteerde onze aanpak preventieve dyslexiezorg in de Achterhoek. Klik hier om terug te kijken.

  14-03-2023 | Bekijk webinar 'ouderbetrokkenheid' terug

  De webinars die wij (Berkel-B, RID, IJsselgroep en Sociaal Domein Achterhoek) vorig jaar hebben georganiseerd zijn zeer goed bezocht. Uit de gesprekken die inmiddels in de Achterhoek met het onderwijs zijn gevoerd, blijkt dat er meer onderwerpen zijn die aansluiten bij de kennisvraag van leerkrachten en IB’ers en geschikt zijn voor een Webinar. Waarom is ouderbetrokkenheid van belang en hoe kunt u als school de ouderbetrokkenheid vergroten? Klik hier en kijk het webinar van 14 maart terug!

  Publicaties (laatste update 14-07-2022)